Biz Sizi Arayalım
English

Komiteler

Denetim Komitesi

Denetim Komitesi Üyeleri

Osman Bahri TURGUT
Denetim Komitesi Üyesi

1969 doğumludur. Marmara Üniversitesi İktisat Bölümü'nden mezun olmuştur. 1990 yılında Teftiş Kurulu Başkanlığı'nda Müfettiş Yardımcısı olarak katıldığı Garanti Bankası bünyesinde, 1993 yılında 3. Derece Müfettiş, 1994 yılında Ticari ve Kurumsal Pazarlama Müdürlüğü Müdür Yardımcısı ve 1995 yılında İstanbul Kurumsal Müdür Yardımcısı oldu. 1996 yılında Tam Hizmet Şube Müdür Vekili görevini üstlendikten sonra 1 Mayıs 1997 tarihinde Teftiş Kurulu Başkanlığı Başkan Yardımcılığı'na atandı. 1999 yılında Ticari Krediler Birim Müdürü, 2001 yılında ise İç Kontrol Merkezi Birim Müdürü görevlerinde bulunmuş olup, 04.10.2006 tarihi itibari ile Garanti Bankası Teftiş Kurulu Başkanlığı, ve 2014 yılından itibaren de İç Denetim ve Kontrol Başkanı görevine devam etmektedir. Aynı zamanda Garanti Bilişim Teknolojisi ve Tic. A.Ş., Garanti Finansal Kiralama A.Ş., Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş., Garanti Portföy Yönetimi A.Ş., Garanti Ödeme Sistemleri A.Ş., Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş., Garanti Hizmet Yönetimi A.Ş. ve Garanti Konut Finansmanı Danışmanlık Hizmetleri A.Ş.'de murakıp, Garanti Bankası Emekli Yardım Sandığı'nda ve Garanti Kültür A.Ş.'nde yönetim kurulu üyeliği ve Motoractive IFN SA/Romanya, Ralfi IFN SA/Romanya ve Domenia Credit IFN SA/Romanya kurumlarında denetim komitesi üyelikleri görevlerini üstlenmiş olan Osman Bahri Turgut'un 24 yıllık bankacılık deneyimi bulunmaktadır.

Cemal Onaran
Denetim Komitesi Üyesi

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümü mezunu olan Cemal Onaran, aynı yıl Garanti Bankası Teftiş Kurulu’nda müfettiş yardımcısı olarak göreve başladı. 2000- 2007 yılları arasında Garanti Bankası’nın İstanbul’daki çeşitli bölgelerinde Bölge Müdürü olarak görev aldı. 2007 yılının Ekim ayında Garanti Mortgage’ın kurulmasıyla Garanti Mortgage Genel Müdürü olarak atandı. 1 Ağustos 2012 tarihinden itibaren Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. Genel Müdürü olarak görev yapan Onaran, 1 Ocak 2017’de Garanti Bankası Kobi Bankacılığı Genel Müdür Yardımcılığı görevine atandı. Onaran’ın bankacılık ve işletmecilik dallarında 26 yıl iş tecrübesi bulunuyor.

Denetim Komitesi Görev ve Çalışma Esasları

1.Amaç

1.1. Garanti Finansal Kiralama A.Ş. (Şirket) Denetim Komitesi (Komite); şirketin iç kontrol sisteminin işleyişi ve etkinliğine ilişkin Yönetim Kurulu'nun gözetim görevini yerine getirmesine yardımcı olmak amacı ile kurulmuştur.

1.2. Komite uzmanlaşmış ve odaklanmış bir şekilde;

Muhasebe sistemi, finansal raporlama ve kamuyu aydınlatma,

İç kontrol ve iç denetim sistemi

İç kontrol ve iç denetim sistemi

Bağımsız dış denetim

Kanun, düzenleme ve etik ilkelere uyum

konularında şirketin sistem, süreç ve faaliyetlerini gözden geçirir, değerlendirir ve gerektiğinde Yönetim Kurulu'na önerilerde bulunur.

2.1. Komite, Yönetim Kurulu tarafından oluşturulur ve yetkilendirilir. Komite, kendi yetki ve sorumluluğu dahilinde hareket eder ve Yönetim Kurulu'na tavsiyelerde bulunur.

2.2. Komite, şirket çalışanlarını veya şirket ile ilişkili kişi ve kuruluşların temsilcilerini, iç ve dış denetçileri ve konusunda uzman kişileri toplantılarına davet ederek bilgi alma ve ihtiyaç duyduğunda dışarıdan profesyonel danışmanlık alma konularında yetkilendirilmiştir. Şirket çalışanlarının, Komite'nin gerekli gördüğü hallerde, Komite ile işbirliği yapması ve katkı sağlaması esastır.

2.3. Komite, iç sistemler kapsamındaki birimlerin personelinin doğrudan kendisine ulaşabilmesini sağlayacak iletişim kanalları oluşturur.

3. Komitenin Organizasyonu ve Çalışma Şekli

Üyelik

3.1. Denetim Komitesi, ilgili mevzuatta belirtilen hükümler esas alınarak oluşturulur.

Çalışma şekli

3.2. Denetim Komitesi, yılda en az dört kez toplanır.

3.3. Toplantılara gerekli görülen hallerde şirket yöneticileri ve çalışanları çağrılır. Ayrıca Komite, gerekli oldukça, iç denetçilerden ve bağımsız denetçilerden Komite'ye sunum yapmalarını isteyebilir.

3.4. Komite toplantılarına ilişkin sonuçlar tutanağa bağlanır ve düzenli bir şekilde saklanır. İlgili mevzuatta belirtilen şekilde Yönetim Kurulu'na bilgilendirme yapılır.

4. Görevler

İç Kontrol Sistemi

4.1. Komite, şirket yönetiminin, iç kontrolün önemini şirket çalışanları ile paylaşıp paylaşmadığını ve şirkette doğru bir kontrol kültürü'nün yerleşip yerleşmediğini değerlendirir.

4.2. Komite, uygulama hata ve eksikliklerine dair İç Denetim Birimi tarafından gerçekleştirilen periyodik ve sürece dönük inceleme sonuçları hakkında bilgi alır.

4.3. Komite, İç Denetim Birimi, T. Garanti Bankası AŞ Teftiş Kurulu ve diğer kurumlar tarafından yapılan denetim çalışmaları sonrasında tespit edilen eksiklikleri takip eder ve giderilmeyen bulgular ile ilgili Şirket Yönetim Kurulu'na bilgi verir.

İç Denetim

4.4. Komite, İç Denetim Birimi'nin İç Denetim Yönetmeliği'nde belirtilen yükümlülüklerini yerine getirip getirmediğini gözetir.

4.5. Komite, İç Denetim Birimi tarafından hazırlanan yıllık denetim planını ve yıllık denetim planında gerçekleştirilen revizyonları Yönetim Kurulu onayı öncesinden gözden geçirir.

4.6. İç Denetim Birimi personelinin atamalarını onaylar. İç Denetim Birimi Yönetmeliği'ni, Yönetim Kurulu tarafından onaylanmasından önce gözden geçirir.

4.7. İç Denetim Müdürü'nün performans değerlendirmesini gerçekleştirir. Bu hususta gerektiğinde Şirket Genel Müdürü'nün görüşlerini alabilir.

4.8. Komite; iç denetim raporlarında tespit edilen hususlar konusunda üst düzey yönetim ve bunlara bağlı birimlerin aldığı kararları izler.

4.9. Komite; İç Denetim Birimi'nin izleme faaliyetlerinin sonuçlarını ve değerlendirmelerini içeren Komite'ye sundukları raporları değerlendirir.

4.10. Komite, İç Denetim Birimi kadro yapısının yeterliliği ile denetim personelinin mevcut eğitim, yetkinlik ve uzmanlık düzeylerini izler ve denetim birimleri çalışanlarının teoride ve pratikte en iyi biçimde yetiştirilmeleri için gerekli tedbirleri alır.

Finansal Raporlama ve Bağımsız Dış Denetim

4.11. Komite; Şirketin finansal raporlarının gerçek ve yansıtılması gereken tüm bilgileri kapsayıp kapsamadığını, Kanuna ve ilgili diğer mevzuata uygun olarak hazırlanıp hazırlanmadığını gözetir ve tespit edilen hata ve usulsüzlüklerin düzeltilmesini sağlar.

4.12. Bağımsız denetim kuruluşunun seçimi, denetim sözleşmelerinin hazırlanarak bağımsız denetim sürecinin başlatılması ve bağımsız denetim kuruluşunun her aşamadaki çalışmaları, Komitenin gözetiminde gerçekleştirilir.

Kanun, Düzenleme Ve Etik İlkelere Uyum

4.13. Komite, iç sistemler ile muhasebe ve raporlama sistemlerinin kanun ve ilgili düzenlemeler çerçevesinde işleyişini ve üretilen bilgilerin bütünlüğünü gözetir.

4.14. Komite, kendisine bağlı birimler vasıtasıyla kanun ve düzenlemelere uyum konusunda Şirket faaliyetlerini gözden geçirir.

4.15. Komite; Yönetim Kurulu tarafından onaylanan Şirket içi politika ve uygulama usullerine uyulup uyulmadığını gözetir ve alınması gereken gerekli görülen önlemler konusunda Yönetim Kurulu'na önerilerde bulunur.

5.Yürürlük

Komite görev ve çalışma esasları ve buradaki değişiklikler Şirket Yönetim Kurulu tarafından onaylandığı tarihte yürürlüğe girer.

Kurumsal Yönetim Komitesi

Osman Bahri TURGUT
Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi

1969 doğumludur. Marmara Üniversitesi İktisat Bölümü'nden mezun olmuştur. 1990 yılında Teftiş Kurulu Başkanlığı'nda Müfettiş Yardımcısı olarak katıldığı Garanti Bankası bünyesinde, 1993 yılında 3. Derece Müfettiş, 1994 yılında Ticari ve Kurumsal Pazarlama Müdürlüğü Müdür Yardımcısı ve 1995 yılında İstanbul Kurumsal Müdür Yardımcısı oldu. 1996 yılında Tam Hizmet Şube Müdür Vekili görevini üstlendikten sonra 1 Mayıs 1997 tarihinde Teftiş Kurulu Başkanlığı Başkan Yardımcılığı'na atandı. 1999 yılında Ticari Krediler Birim Müdürü, 2001 yılında ise İç Kontrol Merkezi Birim Müdürü görevlerinde bulunmuş olup, 04.10.2006 tarihi itibari ile Garanti Bankası Teftiş Kurulu Başkanlığı, ve 2014 yılından itibaren de İç Denetim ve Kontrol Başkanı görevine devam etmektedir. Aynı zamanda Garanti Bilişim Teknolojisi ve Tic. A.Ş., Garanti Finansal Kiralama A.Ş., Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş., Garanti Portföy Yönetimi A.Ş., Garanti Ödeme Sistemleri A.Ş., Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş., Garanti Hizmet Yönetimi A.Ş. ve Garanti Konut Finansmanı Danışmanlık Hizmetleri A.Ş.'de murakıp, Garanti Bankası Emekli Yardım Sandığı'nda ve Garanti Kültür A.Ş.'nde yönetim kurulu üyeliği ve Motoractive IFN SA/Romanya, Ralfi IFN SA/Romanya ve Domenia Credit IFN SA/Romanya kurumlarında denetim komitesi üyelikleri görevlerini üstlenmiş olan Osman Bahri Turgut'un 24 yıllık bankacılık deneyimi bulunmaktadır.

Selahattin Güldü
Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümü’nden 1990 yılında mezun olan Selahattin Güldü aynı yıl Garanti Bankası Teftiş Kurulunda Müfettiş Yardımcısı olarak göreve başladı. 1997-1999 yıllarında Şube müdürlüğü yaptı. 1999-2018 yılları arasında 19 yıl bankanın İstanbul’daki çeşitli bölgelerinde Bölge Müdürü olarak görev aldı. Bankacılık alanındaki iş tecrübesi 28 yıl olan Selahattin Güldü 01/04/2018 tarihinden itibaren Ticari Bankacılık ve Tüketici Finansmanından sorumlu. Garanti BBVA Leasing yönetim kurulu üyesi olarak görev yapıyor.

Kurumsal Yönetim Komitesi Görev ve Çalışma Esasları

1. Amaç

Garanti Finansal Kiralama A.Ş. (Şirket) Kurumsal Yönetim Komitesi (Komite); Esas Sözleşme, Mevzuat ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde; kurumsal yönetim ilkelerinin uygulanıp uygulanmadığının belirlenmesi ve bu konularda iyileştirme çalışmalarında bulunulması amacıyla kurulmuştur.

2. Komitenin Görevleri


·Şirketin kurumsal yönetim ilkelerine uyumunu izlemek,

·Bu konuda iyileştirme çalışmalarında bulunmak ve Yönetim Kuruluna öneriler sunmak,

3. Üyelik

3.1. Komite, Yönetim Kurulu tarafından oluşturulur ve yetkilendirilir.

3.2. Komite en az iki üyeden oluşur.

3.3. Komite başkanı ve üyesi icrada görev almayan yönetim kurulu üyeleri arasından seçilir.

3.5. Üyeler en az 1 yıllık bir süre için atanırlar.

4. Komite Toplantıları

4.1. Kurumsal Yönetim Komitesi, yılda iki kez toplanır.

4.2. Toplantılara gerekli görülen hallerde şirket yöneticileri ve çalışanları çağrılır.

4.3. Komite toplantılarına ilişkin sonuçlar tutanağa bağlanır ve düzenli bir şekilde saklanır.

4.4.İlgili mevzuatta belirtilen şekilde Yönetim Kurulu´na bilgilendirme yapılır.

5.Yürürlük

Komite görev ve çalışma esasları yayınlandığı tarihte yürürlüğe girer.

Kredi Komitesi

Kredi Komite Üyeleri

Murat Atay, Kredi Komitesi Üyesi
Selahattin Güldü, Kredi Komitesi Üyesi

Kredi Komite Faaliyetleri

Kredi Komitesi; şirketin yönetim kurulunca belirlenmiş limitler çerçevesinde kredi kararları almak amacıyla kurulmuştur.

Garanti Finansal Kiralama A.Ş Yönetim Kurulu İç Yönergesi