Biz Sizi Arayalım
English

Komiteler

Denetim Komitesi

Denetim Komitesi Üyeleri

Osman Bahri TURGUT
Denetim Komitesi Üyesi

1969 yılında Rize de doğdu. 1986 yılında Marmara Üniversitesi İktisat Bölümünde başladığı lisans eğitimini 1990 yılında tamamladı. Garanti BBVA kariyerine aynı yıl müfettiş yardımcısı olarak başlayan Osman Bahri Turgut Şube Müdürü, Teftiş Kurulu Başkan Yardımcısı, Ticari Krediler Birim Müdürü, İç Kontrol Merkezi Müdürü ve İç Denetim ve Kontrol Başkanı olarak çalıştı. Halen Garanti BBVA’da Teftiş Kurulu Başkanlığı görevini sürdürmektedir.

Garanti BBVA Leasing’te Yönetim Kurulu Üyesi, Denetim Komitesi Başkanı ve Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı olarak, Garanti BBVA Filo Yönetimi Hizmetleri A.Ş.’de Yönetim Kurulu ve Denetim Komitesi üyeliği; Garanti BBVA Faktoring’te Yönetim Kurulu ve Kurumsal Yönetim Komitesi üyeliği; Garanti BBVA Emekli ve Yardım Sandığı Vakfı, Garanti BBVA Kültür A.Ş.de Yönetim Kurulu Üyeliği; Garanti BBVA Leasing SA ve Garanti BBVA Consumer Finance SA.da ise Denetim Komitesi Üyeliği görevlerini sürdürmektedir.

Cemal Onaran
Denetim Komitesi Üyesi

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümü’nden 1990 yılında mezun olan Cemal Onaran, aynı yıl Garanti BBVA Teftiş Kurulu’nda Müfettiş Yardımcısı olarak göreve başladı. 2000-2007 yılları arasında Garanti BBVA’nın İstanbul’daki çeşitli bölgelerinde Bölge Müdürü olarak görev aldı. 2007 yılının Ekim ayında Garanti BBVA Mortgage’ın kurulmasıyla Garanti BBVA Mortgage Genel Müdürü olarak atandı. 2012 yılından itibaren Garanti BBVA Emeklilik Genel Müdürü ve 2017 yılından itibaren de Garanti BBVA Küçük ve Orta Boy İşletmeler Bankacılığından sorumlu Genel Müdür Yardımcısı görevlerini yürüten Onaran, Şubat 2021’de Ticari Bankacılık’tan sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak atandı.

Onaran, Garanti BBVA Leasing’te Yönetim Kurulu Üyesi ve Denetim Komitesi Üyesi, Garanti BBVA Filo’da Yönetim Kurulu Başkanı, Garanti BBVA Mortgage’ta Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Garanti BBVA S.A. (Romanya), Garanti BBVA Teknoloji, Garanti BBVA Faktoring, Garanti BBVA Emeklilik, Garanti BBVA Emekli ve Yardım Sandığı Vakfı’nda Yönetim Kurulu Üyesi ve Öğretmen Akademisi Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi olarak görev yapıyor. Bankacılık ve işletmecilik dallarında iş tecrübesi 30 yıl olan Onaran, Ticari Bankacılık Anadolu Pazarlama ve Ticari Bankacılık İstanbul Pazarlama alanlarından sorumlu.

Denetim Komitesi Görev ve Çalışma Esasları

1.Amaç

1.1. Garanti Finansal Kiralama A.Ş. (Şirket) Denetim Komitesi (Komite); şirketin iç kontrol sisteminin işleyişi ve etkinliğine ilişkin Yönetim Kurulu’nun gözetim görevini yerine getirmesine yardımcı olmak amacı ile kurulmuştur.

1.2. Komite uzmanlaşmış ve odaklanmış bir şekilde;

• Muhasebe sistemi, finansal raporlama ve kamuyu aydınlatma,

• İç kontrol ve iç denetim sistemi

• Bağımsız dış denetim

• Kanun, düzenleme ve etik ilkelere uyum

konularında şirketin sistem, süreç ve faaliyetlerini gözden geçirir, değerlendirir ve gerektiğinde Yönetim Kurulu'na önerilerde bulunur.

2.Yetki ve Kapsam

2.1. Komite, Yönetim Kurulu tarafından oluşturulur ve yetkilendirilir. Komite, kendi yetki ve sorumluluğu dahilinde hareket eder ve Yönetim Kurulu'na tavsiyelerde bulunur.

2.2. Komite, şirket çalışanlarını veya şirket ile ilişkili kişi ve kuruluşların temsilcilerini, iç ve dış denetçileri ve konusunda uzman kişileri toplantılarına davet ederek bilgi alma ve ihtiyaç duyduğunda dışarıdan profesyonel danışmanlık alma konularında yetkilendirilmiştir. Şirket çalışanlarının, Komite'nin gerekli gördüğü hallerde, Komite ile işbirliği yapması ve katkı sağlaması esastır.

2.3. Komite, iç sistemler kapsamındaki birimlerin personelinin doğrudan kendisine ulaşabilmesini sağlayacak iletişim kanalları oluşturur.

3. Komitenin Organizasyonu ve Çalışma Şekli

Üyelik

3.1. Denetim Komitesi, ilgili mevzuat ve Şirket İç Yönergesinde belirtilen hükümler esas alınarak oluşturulur.

Çalışma şekli

3.2. Denetim Komitesi, ilgili mevzuatta belirtilen koşulları sağlamak şartıyla yeter sayıda toplanır.

3.3. Toplantılara gerekli görülen hallerde şirket yöneticileri ve çalışanları çağrılır. Ayrıca Komite, gerekli oldukça, iç denetçilerden, bağımsız denetçilerden ve iç kontrol sorumlusundan Komite’ye sunum yapmalarını isteyebilir.

3.4. Komite toplantılarına ilişkin sonuçlar tutanağa bağlanır ve düzenli bir şekilde saklanır. İlgili mevzuatta belirtilen şekilde Yönetim Kurulu'na bilgilendirme yapılır.

4. Görevler

İç Kontrol Sistemi

4.1. Komite, şirket yönetiminin, iç kontrolün önemini şirket çalışanları ile paylaşıp paylaşmadığını ve şirkette doğru bir “kontrol kültürü”nün yerleşip yerleşmediğini değerlendirir.

4.2. Komite, uygulama hata ve eksikliklerine dair İç Kontrol Birimi tarafından gerçekleştirilen periyodik ve sürece dönük inceleme sonuçları hakkında bilgi alır.

4.3. Komite, İç Kontrol Birimi, T. Garanti Bankası A.Ş. Teftiş Kurulu Başkanlığı ve diğer kurumlar tarafından yapılan denetim çalışmaları sonrasında tespit edilen eksiklikleri takip eder ve giderilmeyen bulgular ile ilgili Şirket Yönetim Kurulu’na bilgi verir.

4.4. Komite, İç Kontrol Birimi’nin İç Kontrol Yönetmeliği’nde belirtilen yükümlülüklerini yerine getirip getirmediğini gözetir.

4.5. Komite, İç Kontrol Birimi tarafından hazırlanan yıllık kontrol planını ve yıllık kontrol planında gerçekleştirilen revizyonları Yönetim Kurulu onayı öncesinden gözden geçirir.

4.6. İç Denetim Birimi personelinin atamalarını onaylar. İç Denetim Birimi Yönetmeliği'ni, Yönetim Kurulu tarafından onaylanmasından önce gözden geçirir.

4.7. İç Kontrol Müdürü’nün performans değerlendirmesini gerçekleştirir. Bu hususta gerektiğinde Şirket Genel Müdürü’nün görüşlerini alabilir.

4.8. Komite; denetim raporlarında tespit edilen hususlar ve iç kontrol önerileri konusunda üst düzey yönetim ve bunlara bağlı birimlerin aldığı kararları izler.

4.9. Komite; İç Kontrol Birimi’nin Komite’ye sunduğu faaliyet raporlarını değerlendirir.

4.10. Komite, İç Kontrol kadro yapısının yeterliliği ile iç kontrol personelinin mevcut eğitim, yetkinlik ve uzmanlık düzeylerini izler, iç kontrol çalışanlarının teoride ve pratikte en iyi biçimde yetiştirilmeleri için gerekli tedbirleri alır.

Finansal Raporlama ve Bağımsız Dış Denetim

4.11. Komite; Şirketin finansal raporlarının gerçek ve yansıtılması gereken tüm bilgileri kapsayıp kapsamadığını, Kanuna ve ilgili diğer mevzuata uygun olarak hazırlanıp hazırlanmadığını gözetir ve tespit edilen hata ve usulsüzlüklerin düzeltilmesini sağlar.

4.12. Bağımsız denetim kuruluşunun seçimi, denetim sözleşmelerinin hazırlanarak bağımsız denetim sürecinin başlatılması ve bağımsız denetim kuruluşunun her aşamadaki çalışmaları, Komitenin gözetiminde gerçekleştirilir.

Kanun, Düzenleme Ve Etik İlkelere Uyum

4.13. Komite, iç sistemler ile muhasebe ve raporlama sistemlerinin kanun ve ilgili düzenlemeler çerçevesinde işleyişini ve üretilen bilgilerin bütünlüğünü gözetir.

4.14. Komite, kendisine bağlı birimler vasıtasıyla kanun ve düzenlemelere uyum konusunda Şirket faaliyetlerini gözden geçirir.

4.15. Komite; Yönetim Kurulu tarafından onaylanan Şirket içi politika ve uygulama usullerine uyulup uyulmadığını gözetir ve alınması gereken gerekli görülen önlemler konusunda Yönetim Kurulu’na önerilerde bulunur.

5.Yürürlük

Komite görev ve çalışma esasları ve buradaki değişiklikler Şirket Yönetim Kurulu tarafından onaylandığı tarihte yürürlüğe girer.

Kurumsal Yönetim Komitesi

Osman Bahri TURGUT
Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümü’nden 1990 yılında mezun olan Cemal Onaran, aynı yıl Garanti BBVA Teftiş Kurulu’nda Müfettiş Yardımcısı olarak göreve başladı. 2000-2007 yılları arasında Garanti BBVA’nın İstanbul’daki çeşitli bölgelerinde Bölge Müdürü olarak görev aldı. 2007 yılının Ekim ayında Garanti BBVA Mortgage’ın kurulmasıyla Garanti BBVA Mortgage Genel Müdürü olarak atandı. 2012 yılından itibaren Garanti BBVA Emeklilik Genel Müdürü ve 2017 yılından itibaren de Garanti BBVA Küçük ve Orta Boy İşletmeler Bankacılığından sorumlu Genel Müdür Yardımcısı görevlerini yürüten Onaran, Şubat 2021’de Ticari Bankacılık’tan sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak atandı.

Onaran, Garanti BBVA Leasing’te Yönetim Kurulu Üyesi ve Denetim Komitesi Üyesi, Garanti BBVA Filo’da Yönetim Kurulu Başkanı, Garanti BBVA Mortgage’ta Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Garanti BBVA S.A. (Romanya), Garanti BBVA Teknoloji, Garanti BBVA Faktoring, Garanti BBVA Emeklilik, Garanti BBVA Emekli ve Yardım Sandığı Vakfı’nda Yönetim Kurulu Üyesi ve Öğretmen Akademisi Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi olarak görev yapıyor. Bankacılık ve işletmecilik dallarında iş tecrübesi 30 yıl olan Onaran, Ticari Bankacılık Anadolu Pazarlama ve Ticari Bankacılık İstanbul Pazarlama alanlarından sorumlu.

Selahattin Güldü
Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümü’nden 1990 yılında mezun olan Selahattin Güldü aynı yıl Garanti BBVA Teftiş Kurulunda Müfettiş Yardımcısı olarak göreve başladı. 1997-1999 yıllarında Şube müdürlüğü yaptı. 1999-2018 yılları arasında bankanın İstanbul’daki çeşitli bölgelerinde Bölge Müdürü olarak görev aldı. 2018 - 2021 yılları arasında Garanti BBVA Ticari Bankacılık ve Tüketici Finansmanından sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yaptı. Aynı zamanda 2018 yılında Garanti BBVA Leasing Yönetim Kurulu Üyesi ve Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi seçilmiş olup halen bu görevlerini sürdürmektedir. Bankacılık alanındaki iş tecrübesi 30 yıl olan Selahattin Güldü 2021 yılı Nisan ayında Garanti BBVA Leasing’e Genel Müdür olarak atanmıştır ve Kredi Komitesi üyesidir.

Kurumsal Yönetim Komitesi Görev ve Çalışma Esasları

1. Amaç

Garanti Finansal Kiralama A.Ş. (Şirket) Kurumsal Yönetim Komitesi (Komite); Esas Sözleşme, Mevzuat ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde; kurumsal yönetim ilkelerinin uygulanıp uygulanmadığının belirlenmesi ve bu konularda iyileştirme çalışmalarında bulunulması amacıyla kurulmuştur.

2. Komitenin Görevleri


·Şirketin kurumsal yönetim ilkelerine uyumunu izlemek,

·Bu konuda iyileştirme çalışmalarında bulunmak ve Yönetim Kuruluna öneriler sunmak,

3. Üyelik

3.1. Komite, Yönetim Kurulu tarafından oluşturulur ve yetkilendirilir.

3.2. Komite en az iki üyeden oluşur.

3.3. Komite başkanı ve üyesi icrada görev almayan yönetim kurulu üyeleri arasından seçilir.

3.5. Üyeler en az 1 yıllık bir süre için atanırlar.

4. Komite Toplantıları

4.1. Kurumsal Yönetim Komitesi, yılda iki kez toplanır.

4.2. Toplantılara gerekli görülen hallerde şirket yöneticileri ve çalışanları çağrılır.

4.3. Komite toplantılarına ilişkin sonuçlar tutanağa bağlanır ve düzenli bir şekilde saklanır.

4.4.İlgili mevzuatta belirtilen şekilde Yönetim Kurulu´na bilgilendirme yapılır.

5.Yürürlük

Komite görev ve çalışma esasları yayınlandığı tarihte yürürlüğe girer.

Kredi Komitesi

Kredi Komite Üyeleri

Murat Atay, Kredi Komitesi Üyesi
Selahattin Güldü, Kredi Komitesi Üyesi

Kredi Komite Faaliyetleri

Kredi Komitesi; şirketin yönetim kurulunca belirlenmiş limitler çerçevesinde kredi kararları almak amacıyla kurulmuştur.

Garanti Finansal Kiralama A.Ş Yönetim Kurulu İç Yönergesi