Biz Sizi Arayalım
English

Sat ve Geri Kirala Nedir?

Şirketlerin aktifinde bulunan amortismana tabi gayrimenkul , makine ve ekipmanların leasing şirketine satıp tekrar kiralanması işlemidir. Kiralama süresi sonunda satılan mallar tekrar kiracıya devredilir.

Avantajları


Bilançoda kayıtlı olan varlıklar için yeniden değerleme yapılarak güncel değerine ulaştırılır.

Leasing şirketine geri ödemeler uzun vadeye yayılmış finansal kira bedelleri şeklinde olacaktır. Sat ve geri kirala yöntemi ile uzun vadeli işletme sermayesi yaratabilirsiniz.

Gayrimenkul işlemlerinde işlem başında gayrimenkulün leasing şirketi tarafından satın alınması sırasında alınacak tapu harcı binde 4.55 olarak belirlenmiştir. ( Sat geri kirala olmayan gayrimenkul işlemlerinde hem leasing şirketi tarafından alımda hem de kiracıya devirde yüzde 4 oranında tapu harcı ödenmektedir.)

Gayrimenkul işlemlerinde süre sonunda kiracıya devir sırasında ise tapu harcı ödenmeyecektir

Sat ve Geri Kiralama İşlemlerinde Gayrimenkul Vergi İstisnaları


• Kurumlar Vergisi (KV) İstisnası

Finansal kiralama şirketlerine satışı (Sat ve Geri Kirala) ve varlık kiralama ile finansal kiralama şirketlerince taşınmazın devralındığı kuruma satışından doğan kazançların tamamı (% 100), bu taşınmazlar için en az iki tam yıl süreyle aktifte bulunma şartı aranmaksızın Kurumlar Vergisinden istisnadır.

İşlemin % 100 Kurumlar Vergisinden istisna olabilmesi için;

1. 6361 sayılı Finansal Kiralama Kanunu çerçevesinde yapılmış bir finansal kiralama sözleşmesi olması,

2. Aynı kanun kapsamında işlemin, geri kiralama amacıyla ve sözleşme sonunda geri alınması şartıyla, finansal kiralama şirketlerine satışının yapılması,

3. Şirket aktifine kayıtlı, amortismana tabi bir gayrimenkul ,makine ve ekipman sözleşme konusu olabilir

4. İstisnaya konu edilen satış kazancının, kiracı tarafından pasifte özel bir fon hesabında tutulması ve özel fon hesabında tutulan bu tutarın sadece kiracı tarafından bu varlıklar için ayrılacak amortismanların (bu varlıkların kiralayan kurumlara devrinden önce kiracıdaki net bilanço aktif değerine isabet eden amortismanlar hariç) itfasında kullanılması

• Katma Değer Vergisi (KDV) İstisnası

Finansal kiralama şirketlerince bizzat kiracıdan satın alınıp geriye kiralanan amortismana tabi taşınır ve taşınmaz mallarda uygulanmak üzere ve kiralamaya konu bu malların mülkiyetinin sözleşme süresi sonunda kiracıya devredilecek olması koşulu ile kiralanmaya konu malların

1. Kiralayana satılması,

2. Satan kişilere kiralanması,

3. Devri,

Katma Değer Vergisinden istisnadır.